Praktyki studenckie na studiach pierwszego stopnia Drukuj
wtorek, 21 stycznia 2020 10:43

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Biologii ds. praktyk studenckich
dr hab. Paweł Majewski
pok. 19A, tel. 22 554 10 19,
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Terminy dyżurów pełnomocnika

W bieżącym semestrze dyżur odbywają się:

Środa 9:30-13:30

Planowane nieobecności pełnomocnika:

styczeń
15.01. 2020 – zajęcia dydaktyczne
22.01. 2020 – zajęcia dydaktyczne

W pilnych sprawach proszę kontaktować się drogą elektroniczną:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kontakt z pełnomocnikiem
dr hab. Paweł Majewski
pok. 19A, tel. 22 554 10 19,
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


"Praktyki zawodowe krok po kroku"

1. Zapoznanie się z zasadami odbywania praktyk zawodowych obowiązującymi na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (zasady znajdują się poniżej)

2. Wybranie Firmy/Instytucji poprzez:

3. W przypadku wątpliwości czy miejsce, w którym planowane jest odbycie praktyk, pozwoli na ich zaliczenie niezbędny jest kontakt z pełnomocnikiem Dziekana d.s. praktyk w czasie dyżurów lub poprzez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

4. Wydrukowanie w dwóch egzemplarzach porozumienia w sprawie organizacji praktyk (Załącznik nr. 1) oraz ramowego programu praktyk (Załącznik nr. 2)

 • wypełnienie porozumienia danymi miejsca odbywania praktyk oraz danymi własnymi,
 • wypełnienie ramowego praktyk na podstawie rozmowy z przedstawicielem Firmy/Instytucji lub na podstawie uzyskanego programu praktyk od przedstawiciela Firmy/Instytucji.

5. Przedstawienie wypełnionych dokumentów do akceptacji Pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk

UWAGA - czynność tą należy wykonać minimum 30 dni przed planowanym rozpoczęciem praktyk. Pełnomocnik potrzebuje kilkunastu dni na formalną akceptację miejsca odbywania praktyki i ubezpieczenie studenta w tym akceptacji Kwestora i Radcy Prawnego UW.

6. Podpisane w Firmie/Instytucji porozumienia oraz ramowego programu praktyk przez osobę upoważnioną do reprezentowania Firmy/Instytucji

7. Odbycie praktyk

7. Po praktykach należy wypełnić zaświadczenie o ich odbyciu (Załącznik nr. 3) oraz sprawozdanie z ich przebiegu (Załącznik nr. 5), dokumenty te wraz z podpisami opiekuna praktyki należy przedstawić Pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk w celu zaliczenia praktyk,

8. Złożenie dokumentów powinno odbyć się po zakończeniu czwartego semestru studiów I stopnia, zaliczenie praktyk jest niezbędne do uzyskania absolutorium na studiach licencjackich,

9. Zaliczenie praktyk może nastąpić na podstawie innych działalności, szczegóły przedstawiono poniżej w ogólnych zasadach odbywania praktyk, pkt. 6-9: Miejsce odbywania praktyk.

10. W przypadku skorzystania z innej niż opisana powyżej formy praktyk w Firmie /Instytucji, do zaliczenia praktyk stosuje się wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej lub podejmowania innych form działalności (Załącznik nr. 4), wraz ze sprawozdaniem z przebiegu praktyki (Załącznik nr. 5) i stosownymi załącznikami wystawianymi przez Firmę/Instytucję.

Załączniki:

Załączniki specjalne:

Przydatne linki:

 • Miejsca, w których w ostatnim czasie studenci realizowali praktyki - (pobierz plik pdf)
 • Biuro karier Wydziału Biologii UW (http://praca.biol.uw.edu.pl/ )
 • Biuro karier Uniwersytetu Warszawskiego prowadzące między innymi bazę z ofertami pracy, praktyk, staży (www.biurokarier.edu.pl), pomaga przy formalnościach związanych z organizacją praktyk nieobowiązkowych.
  Biuro posiada w swojej ofercie długookresowe umowy podpisane z 16 firmami (http://portal.uw.edu.pl/web/biuro-karier/praktyki-dlugoterminowe). Kontakt e-mail ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), strona internetowa (www.biurokarier.uw.edu.pl), serwis z ofertami (www.biurokarier.edu.pl)

Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia
Wydziału Biologii na kierunkach: Biologia, Biotechnologia
i Ochrona Środowiska

Postanowienia ogólne

1. Wydział Biologii, zwany dalej „Wydziałem”, organizuje w ramach programu kształcenia praktyki stanowiące integralną część studiów, działając na podstawie art. 166 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz Regulaminu studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

2. Student studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki wynikającej ze standardów kształcenia lub z odrębnych przepisów dla poszczególnych uprawnień zawodowych w wymiarze nie krótszym niż 3-4 tygodnie, tj. nie mniej niż 100 godzin, za co otrzymuje 2 punkty ECTS..

Cele i efekty praktyk

3. Studenckie praktyki mają w szczególności na celu:

 • poszerzenie wiedzy zdobywanej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
 • zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,
 • kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,
 • poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli,
 • doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania.

Organizacja praktyk

4. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiada wyznaczony przez Dziekana Pełnomocnik ds. praktyk.

5. Ewidencję studentów, którzy odbyli praktyki, prowadzi wyznaczony pracownik dziekanatu ds. obsługi praktyk.

Miejsce odbywania praktyk

6. Praktyka może się odbywać w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, służby zdrowia, instytucjach naukowo-badawczych, lub innych jednostkach organizacyjnych – zwanych dalej "Firmą/Instytucją" – jeżeli charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów.

7. Praktyka może się odbywać w ramach realizowanych programów Unii Europejskiej, różnego typu wymian zagranicznych skierowanych do studentów.

8. Studenci mogą odbywać praktyki w samodzielnie wybranych przez siebie Firmach/Instytucjach, zgodnie z profilem kierunku studiów i w ramach liczby godzin dydaktycznych przewidzianych planem studiów.

9. Student może skorzystać z oferty praktyk, przedstawionych przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk, Biuro Karier Wydziału Biologii UW lub elektronicznej bazy danych utworzonej przez działające na Uniwersytecie Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego.

Formy praktyk

10. Ustala się następujące formy praktyk:

10.1. Praktyka zorganizowana – student korzysta z przygotowanej przez Uniwersytet oferty praktyk wynikającej z zawartych umów długoterminowych i dostępnej w Biurze Zawodowej Promocji Absolwentów;
10.2. Praktyka indywidualna – student inicjuje podpisanie porozumienia z Firmą/Instytucją, a Wydział sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem praktyki;
10.3. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych na okres co najmniej jednego miesiąca w Firmie/Instytucji na stanowisku zgodnym z profilem kierunku studiów;
10.4. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej zgodnej z profilem kierunku studiów,
10.5. W ramach zorganizowanej przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim, pozwalającej osiągnąć cele praktyki zgodnie z profilem kierunku studiów, m.in.

 • realizacja projektów w ramach działalności kół naukowych,
 • udział w realizacji prac naukowo-badawczych realizowanych poza Wydziałem,
 • udział w zleconych Uniwersytetowi projektach, np. wdrożeniowych, organizacja imprez,
 • organizowanie spotkań z młodzieżą szkół średnich ( Festiwal Nauki, lekcje w szkołach, warsztaty dla uczniów),
 • udział w akcjach promujących Uniwersytet - organizacja życia naukowego Uniwersytetu.

11. Możliwe jest odbywanie praktyki w instytucjach Unii Europejskiej.

12. Zorganizowanie praktyki może być również wynikiem inicjatywy studenta, przy współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, wymaga jednak zaakceptowania przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk.

Obowiązki odbywającego praktykę

13. Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zapoznać się z zasadami odbywania praktyki, a w szczególności z warunkami zaliczenia praktyki.

14. Przed rozpoczęciem praktyki, student powinien:

 • uzgodnić program i warunki odbywania praktyki z opiekunem w Firmie/Instytucji;
 • uzyskać akceptację programu i terminu praktyki u Pełnomocnika ds. praktyk;
 • dostarczyć do Firmy/Instytucji wystawione przez Uniwersytet porozumienie w sprawie organizacji praktyk.

15. Student zobowiązany jest do zrealizowania praktyki zgodnie z ustalonym programem, a ponadto do:

 • przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uniwersytet,
 • przestrzegania ustalonego przez organizatora praktyki porządku i dyscypliny pracy,
 • przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej,
 • przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności danych w zakresie określonym przez organizatora praktyki.

16. Ze strony internetowej Wydziału Biologii; student może, w zależności od potrzeb, pobrać stosowny/e/ plik/i:

 • wzór Porozumienia w sprawie organizacji praktyki między Uniwersytetem i Firmą/Instytucją (Załącznik nr. 1),
 • wzór Ramowego programu praktyki (Załącznik nr. 2),
 • wzór Zaświadczenia o odbyciu praktyki (wypełnia Firma/Instytucja) (Załącznik nr. 3)
 • wzór Wniosku o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej lub podejmowanie innych form działalności (Załącznik nr. 4)
 • wzór Sprawozdania z praktyki (Załącznik nr. 5)

Warunki zaliczenia praktyki

17. Zaliczenia praktyki dokonuje Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk na podstawie Zaświadczenia o odbyciu praktyki (Załącznik nr. 3) oraz sprawozdania z przebiegu praktyki (Załącznik nr. 5)

18. Zaświadczenie o odbyciu praktyki w Firmie/Instytucji winno zawierać:

 • dane Firmy/Instytucji,
 • dane studenta,
 • termin i wymiar godzin praktyki,
 • zagadnienia, z jakimi zapoznał się student w trakcie praktyki,
 • ogólną opinię o praktykancie,
 • ogólną ocenę odbytej praktyki,
 • imienną pieczęć osoby upoważnionej do potwierdzenia odbycia praktyki.

19. Zaliczenia praktyki na podstawie zatrudnienia w Firmie/Instytucji na stanowisku zgodnym z profilem kierunku studiów dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk w oparciu o złożony wniosek wraz z zaświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie studenta i opisem zakresu obowiązków.

20. Zaliczenia praktyki na podstawie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zgodnej z profilem kierunku studiów, dokonuje Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk w oparciu o złożony wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej przez studenta.

21. Zaliczenia praktyki na podstawie podejmowanych innych form działalności wewnątrzuniwersyteckiej i pozauniwersyteckiej dokonuje Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk w oparciu o złożony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi podjęcie określonej działalności, pozwalającej osiągnąć cele praktyki.

22. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań i programu określonej praktyki oraz przedłożenie przez studenta zaświadczenia o odbyciu praktyki.

23. Formalnym wyrazem zaliczenia praktyki jest dokonanie przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk wpisu do systemu USOS wg obowiązujących na Wydziale Biologii zasad.

24. Zaliczenie praktyki jest związane z zaliczeniem roku, w którym powinna być ostatecznie zrealizowana. Nieodbycie lub niezaliczenie praktyki wiąże się z koniecznością jej powtórzenia.

25. Student zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w okresie odbywania praktyki.

26. Studenta odbywającego praktykę w terminie przewidzianym planem studiów ubezpiecza Uniwersytet.

27. Student decydujący się na odbycie praktyki w innym terminie niż przewidziany planem studiów, musi ubezpieczyć się we własnym zakresie i udokumentować ten fakt wobec Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk przed rozpoczęciem praktyki.

28. Wydział nie zwraca studentowi żadnych kosztów z tytułu odbywania praktyki.

29. W przypadku, gdy Firma/Instytucja zdecyduje o możliwości otrzymania przez studenta wynagrodzenia z tytułu wykonanej w trakcie odbywania praktyki, stosowna umowa zawierana jest pomiędzy Firmą/Instytucją a studentem, bez pośrednictwa Uniwersytetu.

30. Zasady odbywania praktyki przez studenta zagranicznego przyjeżdżającego do Uniwersytetu są takie same jak dla studentów polskich, o ile dziekan zobligowany umowami międzynarodowymi nie postanowi inaczej.

31. W przypadku odbywania praktyk finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z innych krajowych i zagranicznych środków finansowych stosowane są odpowiednie przepisy i zasady wynikające z zawartych przez Uniwersytet umów.

32. Student ma prawo do odbycia praktyki nie wynikającej z planu studiów. Za organizację tych praktyk na Uniwersytecie Warszawskim odpowiada Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów