logo Uniwersytet Warszawski


Zakład Immunologii Drukuj
czwartek, 11 maja 2017 13:39

Na spotkanie dotyczące licencjatu zapraszamy
25 maja 2017 (czwartek) o godzinie 11:00,
do Sali 128A
(na terenie Zakładu).

W Zakładzie Immunologii prowadzone są następujące badania:

Potencjał immunomodulacyjny mezenchymalnych komórek macierzystych.
Mezenchymalne komórki macierzyste izolowane z tłuszczu (ADSC), które można uzyskać łatwiej, w porównaniu z komórkami zrębu szpiku kostnego, stały się atrakcyjnym alternatywnym źródłem MSC do terapii komórkowej. Wstępne wyniki sugerują, że ADSC mogą negatywnie modulować odpowiedź immunologiczną i wywoływać tolerancję, co zapewnia obiecującą strategię w terapii w transplantologii, medycynie regeneracyjnej lub chorobach autoimmunizacyjnych.

Ocena profilu glikozylacji receptorów komórek układu odpornościowego.
Glikozylacja jest to potranslacyjny proces modyfikowania białek, polegający na dołączaniu cukrów wiązaniem glikozydowym do reszt aminokwasowych białka. Tylko prawidłowo glikozylowane białka mogą pełnić swoją funkcję. Większość receptorów, biorących udział w kontakcie komórek układu immunologicznego podczas reakcji immunologicznej, w tym biorących udział w formowaniu synapsy immunologicznej, jest glikozylowanych. Wydaję się zatem, że glikany odgrywają istotną rolę w regulacji działania układu immunologicznego. Aktualnie nie ma prac odpowiadających jednoznacznie na pytanie jaki profil glikozylacji przedstawiają receptory leukocytów człowieka. Nie wiadomo jak i czy glikozylacja receptorów ulega zmianom w trakcie aktywacji odpowiedzi układu odpornościowego.

Rola mikrośrodowiska w rozwoju grasiczych limfocytów T regulatorowych.
Podczas rozwoju limfocytów T w grasicy zachodzi proces selekcji zapewniający tolerancję na własne antygeny i prawidłowe rozpoznawanie antygenów obcych. Nadal nie są znane czynniki mikrośrodowiska kluczowe w powstawaniu limfocytów T regulatorowych, których obecność w obwodowych narządach limfoidalnych jest niezbędna w utrzymaniu homeostazy, tolerancji na własne antygeny, ochronie przed rozwojem chorób autoimmunizacyjnych i hamowaniu chronicznego stanu zapalnego.

Rola makrofagów w odpowiedzi przeciwnowotworowej.
Makrofagi  pełnią funkcje regulacyjne w stosunku do wielu procesów biologicznych na każdym etapie życia organizmu. Biorą udział w odpowiedzi immunologicznej na różnych jej etapach, jako  komórki fagocytujące, prezen­tujące antygen czy  komórki efektorowe odpowiedzi komórkowej np. w reakcji cytoksyczności zależnej od przeciwciał. Wykazują dużą plastycznność, a ich fenotyp zależy od mikrośrodowiska w którym się znajdują. Badania nad biologią nowotworów pokazują, że rozwój nowotworu jest warunkowany przez dwukierunkowe oddziaływania pomiędzy komórkami nowotworu i  otaczającym go mikrośrodowiskiem. Te oddziaływania obejmują zarówno bezpośredni kontakt pomiędzy komórkami jak i czynniki rozpuszczalne. Badania  z ostatnich lat wskazują , że na rozwój nowotworu decydujący wpływ mają makrofagi. Przy czym,  to czy makrofagi pełnią funkcje pro- czy anty-nowotwową, zależy od typu i stadium rozwoju nowotworu. Dyplomanci będą brali udział w badaniach nad rolą makrofagów w rozwoju nowotworów jelita grubego. Badania są prowadzone na liniach komórkowych CaCo2 oraz HT-29

Indukcja tolerancji na obce antygeny z wykorzystaniem potencjału limfocytów Treg
Indukcja tolerancji na obce antygeny jest złożonym procesem, składającym się z klonalnej eliminacji limfocytów T, jak i mechanizmów regulacyjnych. Kluczowe dla niego są limfocyty wykazujące funkcje regulatorowe - Treg. Limfocyty Treg hamują aktywację i proliferację limfocytów Th, limfocytów T cytotoksycznych, wpływają na aktywację i dojrzewanie komórek dendrytycznych oraz hamują aktywność limfocytów B obniżając produkcję przeciwciał i wywołując apoptozę. Komórki Treg, które różnicują w obwodowych narządach limfoidalnych, wykazują dużą swoistość antygenową i działają głównie na limfocyty rozpoznające te same co one alloantygeny. Ma to szczególne znaczenie w powstawaniu tolerancji wobec przeszczepów. Obecnie intensywnie poszukiwane są terapie nietoksyczne, swoiste antygenowo i pozwalające indukować oraz utrzymać tolerancję transplantacyjną.

 
logo HR