logo Uniwersytet Warszawski


Wykonując pracę dyplomową w Zakładzie Hydrobiologii Drukuj
niedziela, 10 czerwca 2018 12:40
 • nauczysz się praktycznych technik związanych z badaniem, ochroną i rekultywacją ekosystemów wodnych
 • ukończysz studia w przyjaznej atmosferze, w pomocnym gronie życzliwych studentów, doktorantów i pracowników naszego Zakładu
 • zwiększysz swoje szanse na dalsze studia lub staż w dobrym instytucie za granicą
 • opublikujesz swoje dokonania w renomowanym czasopiśmie.

Zapraszamy zarówno osoby mające pomysł na pracę, jak i osoby oczekujące na konkretne propozycje tematu.

Licencjat

Proponujemy trzy „ ścieżki” realizowania pracy licencjackiej: terenową, laboratoryjną i literaturową.

Przykładowe tematy literaturowe:

 • Wielkoprzemysłowa hodowla zwierząt – konsekwencje dla środowiska (Joanna Pijanowska)
 • Wpływ kairomonu ryb na behawior ucieczki u Daphnia (Piotr Dawidowicz)

Przykładowe tematy terenowe:

 • Kształtowanie się indywidualności behawioralnej u żaby moczarowej (Barbara Pietrzak)
 • Ocena różnorodności biologicznej w Polsce w ogrodach zoologicznych (Barbara Pietrzak)

Tematy laboratoryjne:

badania realizowane w ramach proponowanej tematyki wspólnej dla licencjatów i magisteriów – p. niżej.

Więcej tematów na stronie:

http://www.hydro.biol.uw.edu.pl/pl/propozycje-tematow-prac-licencjackich.html

Magisterium

Proponujemy dwie ścieżki dla prac magisterskich: terenową, laboratoryjną. 

Przykładowe tematy:

 • Czy efektywność unikania drapieżnika związana jest z długowiecznością (fizjologiczną) u Daphnia magna? (Piotr Dawidowicz)
 • Trwałość indywidualności behawioralnej u owada przechodzącego przeobrażenie zupełne (Barbara Pietrzak)
 • Czy istnieją feromony płciowe u cyklicznie partenogenetycznych zwierząt? (Mirosław Ślusarczyk)
 • Wpływ obecności sinic i podwyższonej temperatury na wzorzec ekspresji wybranych genów u wioślarek z rodzaju Daphnia (Anna Bednarska)
 • Wpływ wybranych czynników środowiskowych na skład izotopów trwałych pierwiastków (C, N, O) u wioślarek planktonowych (Tomasz Brzeziński)

Więcej tematów na stronie:

http://www.hydro.biol.uw.edu.pl/pl/propozycje-tematow-prac-magisterskich.html

Aby dowiedzieć się więcej lub wyrazić chęć wykonywania pracy zgłoś się do Joanny Pijanowskiej, która kieruje naszym Zakładem, lub bezpośrednio do potencjalnego opiekuna:

 • Anną Bednarskiej interesującej się wpływem ocieplenia klimatu na interakcje fito – zooplankton oraz ekologią sinic
 • Tomka Brzezińskiego zajmującego się obecnie relacjami troficznymi pomiędzy drapieżcą i ofiarą oraz wpływem jakości pokarmu na dostosowanie zwierząt
 • Piotra Dawidowicza zajmującego się ekologią behawioralną i ekologią ewolucyjną zwierząt planktonowych
 • Pawła Koperskiego zajmującego się ekologią i faunistką wód płynących i litoralu
 • Piotra Maszczyka zajmującego się ekologią zwierząt planktonowych i ryb
 • Andrzeja Mikulskiego interesującego się ewolucją w układach drapieżnik-ofiara, komunikacją chemiczną w środowiskach wodnych oraz ochroną i rekultywacją jezior
 • Barbary Pietrzak zajmującej się rozwojem międzyosobniczych różnic w behawiorze zwierząt wodnych i wodno-lądowych oraz komunikacją naukową
 • Joanny Pijanowskiej interesującej się adaptacjami organizmów wodnych do warunków stresowych i etycznymi problemami związanymi z dobrostanem zwierząt
 • Mirka Ślusarczyka zajmującego się ekologią pelagialu, komunikacją chemiczną, ewolucją cykli życiowych i diapauzą
 
logo HR