logo Uniwersytet Warszawski


SAMORZĄD STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Drukuj
poniedziałek, 12 maja 2008 16:14

Samorząd Studencki jest integralną częścią samorządnej społeczności akademickiej tworzącej Uniwersytet Warszawski. Wszyscy studenci Uniwersytetu Warszawskiego tworzą Samorząd Studentów UW. 

Każdy student ma prawo wybierać i być wybieranym do organów Samorządu i organów kolegialnych Uczelni. 

Samorząd działając poprzez swe organy :

  • broni praw studentów -uczestniczy w decydowaniu o sprawach Uniwersytetu, w szczegóności poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych Uczelni (Senat UW, Rada Wydziału, itd.)
  • opiniuje projekty i decyzje organów UW w sprawach związanych z organizacją i regulaminem studiów
  • popiera naukowe, kulturalne, sportowe i inne inicjatywy studenckie
  • wyraża opinię środowiska studenckiego w sprawach związanych z procesem kształcenia i wychowania w szkołach wyższych
  • współdecyduje z władzami Uczelni w sprawach pomocy materialnej dla studentów oraz nagród za wyniki w nauce (Komisja Socjalno-Stupendialna)
  • współdecyduje z odpowiednimi organami Uczelni w sprawach podziału funduszy i innych środków UW przeznaczonych na cele studenckie 

Parlament Studentów UW jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu Studentów UW. Powołuje on Zarząd Samorządu Studentów UW, przedstawicieli studenckich do Senatu UW i innych organów Samorządu oraz organów kolegialnych Uniwersytetu na szczeblu Uczelni.

 


logo HR