logo Uniwersytet Warszawski


Zakład Ekologii Mikroorganizmów i Biotechnologii Środowiskowej Drukuj
poniedziałek, 13 marca 2017 22:40

Instytut Botaniki UW, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 101, budynek CNBCh II piętro

Grupa badawcza: Zagrożenia mikrobiologiczne wód naturalnych.

Obecność mikroorganizmów patogennych w ekosystemach wodnych stanowi istotne zagadnienie w kontekście zdrowia publicznego. Problem ten staje się szczególnie ważki jeśli weźmiemy pod uwagę zachodzące obecnie zmiany klimatyczne, przejawiające się m.in. okresowymi wzrostami temperatur na obszarach klimatu umiarkowanego. Istnieją np. doniesienia, że z ocieplenie klimatu może wpływać na występowanie i przetrwanie bakterii patogennych w środowiskach wodnych.

Prace licencjackie (teoretyczne lub laboratoryjne) oraz prace magisterskie (głównie eksperymentalne) mogą zostać wykonane w ramach realizacji dwóch projektów:

 1. „Zagrożenia mikrobiologiczne w wodach wybranych jezior jako skutek eutrofizacji Systemu Wielkich Jezior Mazurskich”. Celem projektu jest analiza związku pomiędzy charakterystyką filogenetyczną i fizjologiczną zespołu bakterii żyjących w jeziorach o różnym stopniu eutrofizacji, a występowaniem w nich patogennych bakterii z rodzaju Legionella i Aeromonas z uwzględnieniem szczególnie groźnych Legionella pneumophila i Aeromonas hydrophila. Zbadany zostanie także wpływ krótkookresowych wzrostów temperatur na udział tych bakterii w całkowitej biomasie bakterioplanktonu jeziorowego.
 2. „Degradacja mikrocystyn cyjanobakterii przez szczepy i konsorcja bakterii jeziornych”. Celem projektu jest izolacja konsorcjów i szczepów bakterii, występujących w jeziorach słodkowodnych (w wybranych jeziorach systemu Wielkich Jezior Mazurskich), posiadających zdolność do rozkładu cyanobakteryjnych toksyn mikrocystyn; stworzenie banku szczepów tych bakterii oraz ich charakterystyka molekularna i biochemiczna.

Przykładowe tematy realizowanych obecnie prac magisterskich:

 • Różnice w profilu metabolicznym, występujące pomiędzy bakteriami osiadłymi a swobodnie pływającymi.
 • Antybiotykooporność bakterii żyjących w jeziorach o różnym stopniu eutrofizacji wód. 
 • Różnorodność funkcjonalna bakterii zasiedlających wody jezior o różnym stopniu eutrofizacji.
 • Izolacja i charakterystyka bakterii degradujących mikrocystyny w Wielkich Jeziorach Mazurskich.
 • Wpływ różnych związków biogennych na biodegradację mikrocystyn w jeziorach.

KONTAKT: dr Bartosz Kiersztyn , tel. 22 55 26 648, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , pokój 2.127

Grupa badawcza: Ochrona i rekultywacja wód

Kurczące się zasoby wód powierzchniowych a także ich postępująca eutrofizacja i degradacja będąca efektem silnej antropopresji wywieranej na zbiorniki i cieki wodne wzmagana dodatkowo przez zachodzące zmiany klimatyczne spowodowała, w ostatnich latach, znaczny wzrost zainteresowania ich ochroną, rekultywacją i rewitalizacją. Tematyką ochrony zasobów wodnych zainteresowana jest zarówno administracja centralna jak i wiele samorządów lokalnych. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie problemami z utrzymaniem i odtwarzaniem dobrej jakości ekologicznej środowisk wodnych zapotrzebowanie na tego typu ramach naszej grupy badawczej prowadzone są zarówno badania eksperymentalne (terenowe i laboratoryjne) jak również projekty typowo aplikacyjne

Tematyka badań podstawowych Grupy obejmuje:
Przyczyny, mechanizmy i skutki procesów eutrofizacyjnych, rolę materii organicznej i pierwiastków biogennych w funkcjonowaniu zbiorników wodnych, mechanizmy regulujące tempo produkcji pierwotnej i wtórnej oraz wydajność procesów respiracji, mineralizacji i transformacji materii organicznej przez mikroorganizmy wodne, a także mikrobiologiczne aspekty procesów samooczyszczania się wód. Bioróżnorodność molekularna i metaboliczna mikroorganizmów wodnych w warunkach antropogenicznej eutrofizacji jezior.

Badania aplikacyjne skupiają się nad:
Opracowywaniem, testowaniem i wdrażaniem  mikrobiologicznych metod ochrony, rekultywacji i rewitalizacji ekosystemów wodnych; zastosowaniem probiotyków środowiskowych i preparatów chemicznych („przyjaznej chemii”) w technologiach rekultywacyjnych; zapobieganiu i eliminacji toksycznych  zakwitów cyjanobakterii w wodach i neutralizacji wytwarzanych  przez te mikroorganizmy toksyn

Ponadto, zajmujemy się również działalnością ekspercką obejmującą:
Monitoring stanu jakości ekologicznej ekosystemów wodnych, diagnozowanie przyczyn ich nadmiernej eutrofizacji i degradacji, analizę aktualnych i potencjalnych zagrożeń dla ich dobrego stanu ekologicznego a także opracowywanie planów działań ochronnych i rekultywacyjnych optymalnie dostosowanych do warunków lokalnych i specyfiki konkretnego zbiornika.  
Prace licencjackie (teoretyczne lub laboratoryjne) oraz prace magisterskie mogą być realizowane w ramach obszaru zainteresowań naukowych i praktycznych Grupy

Przykładowe tematy realizowanych obecnie prac magisterskich:

 • The influence of atomic oxygen on chemical properties and microbial activity in aquatic ecosystem. (praca magisterska)
 • Wykorzystanie organicznych i mineralnych źródeł azotu i fosforu przez bakterioplankton jezior o różnej trofii (praca magisterska)
 • Monitoring parametrów fizykochemicznych i biologicznych Jeziora Wieliszewskiego przed planowanymi działaniami rekultywacyjnymi.(praca licencjacka).
 • Ocena wczesnych skutków rekultywacji Glinianek Szczęśliwickich preparatem Aquamar Water Purification”(praca licencjacka)

Wszystkie prace laboratoryjne obydwu grup badawczych Zakładu Ekologii Mikroorganizmów i Biotechnologii Środowiskowej (ZEMiBŚ) wykonywane są zarówno w stacji terenowej „Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN, zlokalizowanej nad Jeziorem Mikołajskim, jak i w laboratorium stacjonarnym w Warszawie. Wykorzystujemy metodykę z zakresu klasycznej limnologii, biologii molekularnej, biochemii, radiochemii, hydrochemii analitycznej i fizycznej, fluorymetrii, mikroskopii epifluorescencyjnej z komputerową analizą obrazu, oraz instrumentalną analizę podstawowych parametrów fizyko-chemicznych wody in situ.

KONTAKT:

Kierownik zakładu — Dr hab. prof. UW Waldemar Siuda, tel; 22 55 26692, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , pokój nr 2.128

Prof. dr hab. Ryszard Chróst, tel; 22 55 26 654, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , pokój nr 2.117

WIęcej informacji:

Przydatne linki:
https://www.facebook.com/zemibs/
http://www.zemuw.pl

 


logo HR