logo Uniwersytet Warszawski


SYLWETKI ABSOLWENTÓW Drukuj
wtorek, 20 stycznia 2009 12:43

Sylwetki absolwentów studiów I stopnia:

Absolwenci kierunku Biologia otrzymują dyplom licencjacki po zakończeniu trzyletnich studiów I stopnia. Posiadają szeroką wiedzę ogólną z zakresu nauk podstawowych: botaniki, zoologii, biochemii,  biologii  komórki, genetyki, mikrobiologii, fizjologii roślin i zwierząt, ekologii, immunologii, ochrony środowiska i ewolucjonizmu opartą na solidnych podstawach nauk ścisłych (matematyki, fizyki, chemii, statystyki i informatyki)

Podczas studiów zdobywają teoretyczne i praktyczne umiejętności w posługiwaniu się całym wachlarzem technik laboratoryjnych i analitycznych oraz umiejętności związane z pracą w terenie. Znajomość metod biologii eksperymentalnej przygotowuje ich do współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Są także dobrze przygotowani do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, analitycznych i diagnostycznych oraz wykonywania prac badawczych z użyciem materiału biologicznego. Absolwenci kierunku Biologia, o ile zaliczą oferowany przez Wydział Biologii blok przedmiotów pedagogicznych, uzyskują uprawnienia do nauczania przyrody lub innych przedmiotów o profilu biologicznym. Tytuł licencjata umożliwia podjęcie pracy nauczycielskiej w szkołach podstawowych i gimnazjach. Absolwenci studiów I stopnia legitymują się certyfikatem biegłości językowej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posiadają umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym.
Absolwenci kierunku Biologia przygotowani są do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwenci kierunku Biotechnologia po zakończeniu trzyletnich studiów I stopnia otrzymują tytuł licencjata. Posiadają szeroką wiedzę ogólną z zakresu nauk podstawowych: m. in. biochemii, biologii  komórki, genetyki, mikrobiologii, opartą na solidnych podstawach nauk ścisłych (matematyki, fizyki, chemii, statystyki i informatyki). Wiedzę tę wzbogacają teoretycznie i praktycznie w zakresie biotechnologii, biologii molekularnej, inżynierii bioprocesowej i genetycznej, mikrobiologii przemysłowej, kultur tkankowych oraz metod biotechnologicznych w ochronie środowiska. Interdyscyplinarne i wszechstronne wykształcenie umożliwia absolwentom  kierunku  Biotechnologia sprawne poruszanie się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej, a także przygotowuje do współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Absolwenci tego kierunku są bardzo dobrze przygotowani do stosowania określonych technik biotechnologicznych i tym samym przygotowani do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, analitycznych i diagnostycznych oraz wykonywania prac badawczych z użyciem materiału biologicznego. Są także przygotowani do samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych. Absolwenci studiów I stopnia legitymują się certyfikatem biegłości językowej na poziomie B2 i posiadają umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym.
Absolwenci kierunku Biotechnologia przygotowani są do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwenci kierunku Ochrona Środowiska otrzymują dyplom licencjacki po zakończeniu trzyletnich studiów I stopnia. Posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych (matematyki, fizyki, chemii, statystyki i informatyki oraz biochemii,  biologii  komórki, genetyki, mikrobiologii) oraz nauk o środowisku (ekologii, ochrony środowiska, ochrony przyrody). Absolwenci wiedzę zdobytą w czasie studiów potrafią wykorzystać w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Są przygotowani do pracy w charakterze specjalistów i konsultantów w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych czy w instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem. Są także przygotowani do samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych. Absolwenci studiów I stopnia legitymują się certyfikatem biegłości językowej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posiadają umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym.
Absolwenci kierunku Ochrona Środowiska przygotowani są do podjęcia studiów II stopnia.

Sylwetki absolwentów studiów II stopnia:

Absolwenci kierunku BIOLOGIA uzyskują dyplom magisterski po zakończeniu studiów II stopnia o specjalności Biologia komórki i organizmu lub Biologia środowiskowa.

Niezależnie od wybranej specjalności Absolwenci uzyskują wszechstronne i interdyscyplinarne wykształcenie, które daje istotne możliwości zatrudnienia Przygotowani są też do pracy w szeroko pojętej służbie zdrowia w dziedzinie analizy i diagnostyki bakteriologicznej, medycznej i epidemiologicznej. Absolwenci potrafią obsługiwać aparaturę badawczą i są przygotowani do pracy w instytucjach wykorzystujących nowoczesne techniki biologii eksperymentalnej związane z medycyną, technologią żywności, farmacją itp. Są także chętnie zatrudnianymi specjalistami do szkoleń i marketingu szczególnie w firmach farmaceutycznych czy kosmetycznych. Absolwenci kierunku Biologia mają możliwość odbycia kształcenia pedagogicznego, które nadaje uprawnienia do podjęcia pracy nauczycielskiej w szkołach ponadgimnazjalnych. Absolwenci kierunku Biologia są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia studiów III stopnia na Uczelniach w kraju, w instytutach naukowo-badawczych i licznych Uniwersytetach europejskich.

 • Absolwenci specjalizacji Biologia Komórki i Organizmu otrzymują wykształcenie ogólnobiologiczne i są przygotowani do pracy we wszystkich jednostkach, gdzie wiedza biologiczna jest istotna. Może to być służba zdrowia gdzie znajdują zatrudnienie w dziedzinie analizy i diagnostyki bakteriologicznej, medycznej i epidemiologicznej czy w nowoczesnych technologiach związanych z medycyną, farmacją czy technologią żywności ( w zakresie diagnostyki i analityki).
 • Absolwenci specjalizacji Biologia środowiskowa są przygotowani do pracy w dziedzinie szeroko pojętej ochrony środowiska. Przygotowani są do pracy zarówno w parkach narodowych, rezerwatach itp. w charakterze specjalistów, jak też w zakresie rekultywacji terenów i ochrony terenów zagrożonych. Są też przygotowani do pracy w administracji państwowej i samorządowej jako eksperci i rzeczoznawcy od ochrony środowiska.

Absolwenci kierunku Biotechnologia otrzymują  dyplom magisterski ze specjalnością Biotechnologia medyczna, Mikrobiologia lub Biologia molekularna, po zakończeniu dwuletnich studiów II stopnia. Rozległa i dogłębna znajomość nowoczesnych technologii i metod badawczych oraz umiejętność stawiania pytań pod adresem otaczającej rzeczywistości i umiejętność poszukiwania na nie odpowiedzi zaliczamy do najważniejszych atutów absolwentów studiów II stopnia kierunku Biotechnologia. Absolwenci wszystkich specjalności kierunku Biotechnologia są bardzo dobrze przygotowani, zarówno teoretycznie jak i praktycznie do pracy w nowoczesnych technologiach związanych z biomedycyną, farmacją; technologiach związanych z zastosowaniem inżynierii genetycznej do selekcji i modyfikacji mikroorganizmów i komórek organizmów wyższych, do przeprowadzania procesów biosyntezy, do izolacji i oczyszczania bioproduktów, do ich szczegółowej analizy i diagnostyki. Potrafią obsługiwać specjalistyczną aparaturę badawczą i pomiarową.

 • Absolwenci specjalności Biotechnologia Medyczna znają różnorodne techniki i metody biotechnologiczne przydatne zwłaszcza w medycznych laboratoriach badawczych, analitycznych i diagnostycznych. Uzyskują przygotowanie do pracy w placówkach służby zdrowia, firmach farmaceutycznych, biomedycznych i biotechnologicznych w dziedzinie analizy i diagnostyki bakteriologicznej, medycznej i epidemiologicznej. Absolwenci tej specjalności posługują się metodami molekularnymi stosowanymi w epidemiologii i monitorowaniu zakażeń, poszukiwaniu leków antybakteryjnych, konstruowaniu szczepionek, metodami wczesnego wykrywania chorób genetycznych i nowotworowych.
 • Absolwenci specjalności Mikrobiologia są przygotowani do pracy w nowoczesnych technologiach związanych z zastosowaniem inżynierii genetycznej do selekcji i modyfikacji mikroorganizmów, do ich szczegółowej analizy i diagnostyki. Ważną dziedziną, do której również są przygotowani absolwenci tej specjalności jest technologia żywności w zakresie analizy i diagnostyki, przede wszystkim bakteriologicznej.
 • Absolwenci specjalności Biologia molekularna uzyskują przygotowanie do pracy w instytucjach wykorzystujących nowoczesne techniki biotechnologiczne i biomolekularne. Są przygotowani do pracy w nowoczesnych technologiach związanych z przemysłem farmaceutycznym, spożywczym, fermentacyjnym, utylizacyjnym. związane z medycyną i farmacją itp.

Absolwenci kierunku Biotechnologia, którzy odbyli zajęcia bloku pedagogicznego są przygotowani do pracy w szkołach ponad gimnazjalnych. Absolwenci kierunku Biotechnologii są także bardzo dobrze przygotowani do pracy naukowej i dalszego rozwoju zawodowego. Podejmują studia trzeciego stopnia na Wydziale Biologii, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i SGGW, a także w licznych instytutach naukowo-badawczych w kraju. Często podejmują dalsze kształcenie za granicą.·

Absolwenci kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA otrzymują  dyplom magisterski ze specjalnością Biologiczne Podstawy Ochrony Srodowiska po zakończeniu dwuletnich studiów II stopnia. Znają podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska. Posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiającą rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym czy globalnym kierując się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Absolwenci posiadają umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Są przygotowani do pracy w charakterze inwestorów i organizatorów ochrony środowiska we współpracy z administracją państwową i samorządową, specjalistów w dziedzinie analizy i diagnostyki bakteriologicznej i epidemiologicznej. Mogą wykonywać pracę konserwatorów przyrody i jej zasobów .

Absolwenci kierunku Ochrona Środowiska mają możliwość odbycia kształcenia pedagogicznego, które nadaje uprawnienia do podjęcia pracy nauczycielskiej w szkołach ponadgimnazjalnych.

Absolwenci kierunku Ochrona Środowiska są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia studiów III stopnia na Uczelniach w kraju, w instytutach naukowo-badawczych i licznych Uniwersytetach europejskich.

NOWY MAKROKIERUNEK

Absolwenci makrokierunku Zarządzanie środowiskiem uzyskują dyplom magisterski po zakończeniu dwuletnich studiów drugiego stopnia i będą przygotowani do operowania nowoczesną wiedzą z zakresu problemów środowiska w obszarze biologii i chemii oraz zarządzania. Projektowane studia przygotowują do działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych. Szeroka i nowoczesna wiedza teoretyczna i praktyczna umożliwi absolwentom pracę:

 • specjalisty i konsultanta ochrony środowiska w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych oraz w instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym,
 • inwestora i organizatora w dziedzinie ochrony środowiska we współpracy z lokalnymi i centralnymi władzami,
 • technologa produkcji bardziej przyjaznej środowisku,
 • konserwatora ochrony przyrody i jej zasobów,
 • diagnostyka przygotowującego ocenę stanu środowiska i jego zagrożeń,
 • pracownika naukowego w instytutach naukowo-badawczych lub tzw. JBR.

Absolwenci powinni umieć posługiwać się terminami specjalistycznymi (angielskimi i polskimi) i móc wykorzystywać naukową literaturę przedmiotów związanych z ukończonym makrokierunkiem. Uzyskane umiejętności pozwolą na utrwalenie nawyków ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz na przygotowanie do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Studia współtworzone

Bioinformatyka i Biologia Systemów

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia (LICENCJATA)

Absolwenci makrokierunku bioinformatyka będą przygotowani do operowania jednocześnie wiedzą z zakresu biologii, fizyki, chemii, matematyki, i informatyki. Uzyskają gruntowne wykształcenie w zakresie stosowania różnorodnych metod bioinformatyki i biologii systemów. Studia przygotowują do działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz powinien umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu bioinformatyki. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia w zakresie bioinformatyki.
Absolwenci znajdą zatrudnienie jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych w instytucjach, zarówno naukowych jak i komercyjnych, zajmujących się badaniami biologicznymi na  wszystkich poziomach organizacji -molekularnym, komórkowym, organizmalnym i populacyjnym i ich praktycznym wykorzystaniem, a także w instytucjach medycznych wykorzystujących zdobycze genetyki funkcjonalnej w diagnostyce medycznej i projektowaniu terapii.

UWAGA!! – STUDIA II STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE W ROKU AKADEMICKIM 2011/12

MSOŚ – Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

Studia licencjackie

Absolwent studiów I stopnia:

 • posiada interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych,
 • posiada podstawowe przygotowanie do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, placówkach służby zdrowia, administracji oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli),
 • powinien rozumieć i umieć analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko,
 • powinien znać podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska oraz kierować się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju,
 • powinien posiadać umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej,
 • zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ochrony środowiska,
 • jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.


Studia magisterskie

Absolwent studiów II stopnia:

 • posiada rozszerzoną (w stosunku do studiów I stopnia) wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku, a także nauk humanistycznych, prawnych i ekonomicznych o metody badań środowiskowych, ekonomiczne problemy polityki ochrony środowiska, zarządzanie ochroną środowiska, planowanie przestrzenne, architekturę krajobrazu i filozofię oraz wykazuje biegłość w wybranej specjalności: biologicznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej, geologicznej, prawnej lub ekonomicznej,
 • posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym – również w niestandardowych sytuacjach – a także umie wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych,
 • posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w instytutach badawczych, instytucjach zintegrowanego zarządzania oraz ochrony środowiska, przemyśle, rolnictwie, administracji państwowej i samorządowej oraz być przygotowany do pracy w szkolnictwie (po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli),
 • powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach III stopnia(doktoranckich),
 • umie porozumiewać się w sprawach ochrony środowiska zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów.
 


logo HR